Privacyverklaring

Om vertrouwen te hebben in je eigen pad, hoef je niet te bewijzen dat iemand anders zijn pad verkeerd is

Relax for Health gevestigd in Son is verantwoordelijk, voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij zullen vertrouwelijk met je gegevens omgaan.

 1. Overzicht persoonsgegevens
 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
 • Geboortedatum van de cliënt(en)
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

Bij minderjarige cliënt(en):

 • Ook de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leggen we de volgende persoonsgegevens vast:

 • Huisarts en/of verwijzer

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leggen we de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Informatie over je gezondheid en de voortgang van behandelingen
 • De data van alle behandelingen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt telefonisch of tijdens het intakegesprek
 1. Doeleinden van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens:

 • Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn we als zorgverlenende instantie verplicht een medisch dossier bij te houden.
 • Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 • Beroepsgeheim
  Voor ons als therapeuten geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 • Minderjarigen
  Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, alsmede indien de cliënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliënten rechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
 • Overige doeleinden
  – Voor het informeren van andere zorgverleners, na expliciete toestemming van de cliënt.
  – Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid, na expliciete toestemming van de cliënt.
  – Voor het opstellen van de factuur.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zullen wij expliciet je toestemming vragen.

 1. Onze cliënten wordt als volgt geïnformeerd
 • Nieuwe cliënten worden gevraagd om, voorafgaand aan de eerste afspraak, de cliënt info op de website per e-mail te accorderen.
 • Op onze website staat informatie over onze werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
 1. Wie heeft er toegang tot  je dossier?
 • Relax for Health is een eenmansbedrijf en de eigenaar is de enige die toegang heeft tot de dossiers. 
 • Soms wordt met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk besproken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.
 • De cliënt zelf heeft het recht om inzage in haar of zijn dossier. Ook kan de cliënt vragen om gegevens uit het dossier te wijzigen, aan te vullen of in zijn geheel te verwijderen. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend en zal binnen 14 dagen worden gehonoreerd, tenzij anders overeengekomen.
 1. Hoe is de beveiliging van het cliëntendossier geregeld?
 • De computer is beveiligd met een sterk wachtwoord.
 • We werken met een digitaal cliëntendossier dat eveneens is beveiligd met een wachtwoord.
 • We maken regelmatig een back-up van onze cliëntenbestanden en bewaren deze op een veilige plaats.
 • Doordat we regelmatig de laatste versie update van onze software installeren, zorgen we ervoor dat onze software optimaal beveiligd is.
 1. Externe toegang
 • Het digitaal cliëntendossier is niet extern toegankelijk tenzij de gegevens  – na uw expliciete toestemming – nodig zijn voor andere zorgverleners, of bij waarneming van mijn praktijk.
 1. Datalekken
 • We begrijpen wanneer we een datalek moeten melden en zullen daarnaar handelen.

8. Cookies

 • We plaatsen geen cookies bij het openen van de website relaxforhealth.nl

 

Contact
Relax for Health
Oderlaan 44
5691 MC SON
Tel: 0499-461566
Mob: 06-27525785

Aangesloten bij
VBAG
RBCZ / TCZ
St. Zorggeschil Quasir
KvK: 17282901
BTW: NL002151447B93